Pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže "Spálňa v hodnote 5000 €"

1. Usporiadateľ Súťaže: 

Usporiadateľom súťaže s názvom „Spálňa v hodnote 5000 €" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť Wood Service Group, s. r. o. so sídlom Hrušové 906, 916 11, Bzince pod Javorinou, IČO:44 941 153. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá"). Cieľom Súťaže je zvýšenie povedomia o spoločnosti Wood Service Group, s.r.o. na sociálnych sieťach. 

2. Trvanie súťaže: 

Súťaž je časovo vymedzená a prebieha v dňoch od  01.10. - 20.12.2021. Hlavná výhra bude výhercovi oznámená 20.12.2021 

3. Účasť v súťaži: 

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie každá fyzická osoba:

s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky

ktorá má viac ako 18 rokov,

ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel,

s výnimkou:

zamestnancov organizátora a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka. 

4. Podmienky Súťaže: 

Do žrebovania o spálňu v hodnote 5000 € bude zaradená každá osoba, ktorá sa kvalifikuje ako Účastník Súťaže tým, že sa zapojí do súťaže vyplnením dotazníka a dá odber na YouTube.

Organizátor Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Súťaže. Usporiadateľ má právo vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov. Vyhodnotenie súťaže bude 20.12.2021. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom e-mailovej adresy. 

5. Výhry: 

Organizátor v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru: 

Spálňa v hodnote 5000 €. 

6. Oznámenie výhry: 

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailovej adresy. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhra nebude odovzdaná. 

7. Osobné údaje 

Každý Účastník svojou účasťou v hre udeľuje Organizátorovi a Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho meno a priezvisko, telefónne číslo alebo email môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Súťažiaci a účastník v hre má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. 

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. 

Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi a Organizátorovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi a Organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne. 

8. Osobitné ustanovenia 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. 

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlám.

6 rokov záruka na tovar
Slovenský výrobca
Záruka vrátenia peňazí
Doprava zdarma
Dobrý anjel

Nenašli ste nábytok, ktorý ste hľadali? Sme výrobca nábytku, radi Vám vyrobíme to čo potrebujete.

Nechajte nám svoje telefónne číslo.

Zavoláme Vám späť čo najskôr.

© 2024 Wood Service Group, s. r. o.

eshop na mieru vytvorilo vibration.sk