Rýchly kontakt
Šetrite už teraz, my Vám zavoláme!

Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE PREDAJ TOVARU

 1. Všeobecné ustanovenia

  Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva apovinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Wood Service Group, s.r.o., so sídlom Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou, IČO: 44941153, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 22011/R (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  Kontaktné údaje predávajúceho:

  Wood Service Group, s.r.o., so sídlom Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou, IČO: 44941153, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 22011/R

  DIČ: 2022877681

  IČ DPH: SK2022877681

  Prevádzka:

  Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou

  Telefón: +421 32 779 3828

  Email: info@woodservice.sk

  Orgán dozoru:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

  Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

  tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

  http://www.soi.sk

  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

  1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky vznení platnom vdeň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Vprípade, že predávajúci akupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, vktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť vrozpore sinými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby apod.)

  2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí spredmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

  3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výškestanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

  4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

  5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo vtýchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

  6. Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

  1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

  2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

  3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje otom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

  4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj opredpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje oprípadnej cene, podmienkach, spôsobe atermíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje opredávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu vobchodnom registri apod.), prípadne aj iné potrebnéúdaje.

  5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky velektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

  6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným anezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho opredzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných ainých podmienok tak, že:

   1. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

   2. o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   3. o telefónnom čísle predávajúceho ao ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   4. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   5. o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné ainé náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady apoplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

   6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii opostupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností apodnetov kupujúceho informoval vpríslušných článkoch týchto obchodných areklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   7. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote apostupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   8. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných areklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

   9. o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené svrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. oochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho aozmene adoplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   10. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   11. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   12. o poučení ozodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   13. o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii apodmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   14. o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, aospôsobe, akým sa môže kupujúci snimi oboznámiť alebozískať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

   15. o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide ozmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, ajinformáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho av týchto obchodných areklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   16. o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho av týchto obchodných areklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   17. o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho av týchto obchodných areklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   18. o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho av týchto obchodných areklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   19. o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že onich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho av týchto obchodných areklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   20. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho av týchto obchodných areklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   21. o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   22. o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

   23. o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

  7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu . písm. týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo onákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu . písm. týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

 3. Práva a povinnosti predávajúceho

  1. Predávajúci je povinný:

   1. dodať na základe objednávkypotvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar vdohodnutom množstve, kvalite alehote azabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie aochranu,

   2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

   3. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie ouzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené vbode . vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

   4. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

  2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

  3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej vkúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými areklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. Vprípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu oodstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určenýúčet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Vprípade, ak kupujúci vprimeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a vprípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

 4. Práva a povinnosti kupujúceho

  1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

  2. Kupujúci je povinný:

   1. prevziať objednaný adodaný tovar,

   2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vdohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

   3. potvrdiť vdodacom liste (resp. v odovzdávacom protokole) prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

  3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 5. Dodacie a platobné podmienky

  1. Obvyklá dostupnosť tovaru stermínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.

  2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, v súlade s dostupnosťou uvedenou pri každom tovare najneskôr do 30. dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, resp. od uhradenia zálohovej platby, v prípade, že bola predávajúcim vyžiadaná. Výrobky, ktoré majú dostupnosť na objednávku, dodáva predávajúci od 4. do 5. týždňov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, resp. odp dňa uhradenia zálohovej platby, v prípade, že bola predávajúcim vyžiadaná. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa tohto článku, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani vtejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

  3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej vkúpnej zmluve.

  4. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať vskutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

  5. Kupujúci je povinný prevziať tovar vmieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar akupujúcim dohodnuté vkúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktorý je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar akupujúcim dohodnutý v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

  6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru apodpísať protokol ozaplatení kúpnej ceny a doručení aodovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný aprevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim apodpísanie protokolu ozaplatení kúpnej ceny a doručení aodovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

  7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

  8. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v dohodnutom termíne, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru v súlade s § 614 ods. 2 OZ vo výške 0,05% z hodnoty neprevzatého tovaru príslušnej objednávky na každý deň uskladnenia. Predávajúci má právo uplatniť si nárok na takto vzniknutéškody zo zálohovej platby klienta, prevedenej pri uzatvorení kúpnej zmluvy.

  9. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle bodu týchto obchodných podmienok v lehote 15 dní od výzvy predávajúceho na prevzatie tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia apredávajúci nadobúda právo voľne disponovať sobjednaným tovarom.

  10. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení vprítomnosti zástupcu predávajúceho. Vprípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo vprípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam orozsahu apovahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar svadou alebo potvrdiť doručenie tovaru svadou anásledne vzmysle čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru upredávajúceho alebo určenej osoby. Vprípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar svadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

  11. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode . týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenúčasť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankovýúčet kupujúceho určený kupujúcim.

  12. Pri omeškaní s plnením peňažného dlhu má predávajúci právo požadovať od kupujúceho popri plneníúroky z omeškania, ktoré predstavujú pri obchodnoprávnych vzťahoch 0,05 % z dĺžnej sumy denne.

  13. Bankové poplatky pri úhrade zo zahraničia znáša kupujúci.

  14. Ak miesto plnenia nie je v Zmluve dohodnuté, je kupujúci povinný tovar prevziať v mieste sídla predávajúceho, t.j. Hrušové 906, Bzince pod Javorinou.

  15. Termín osobného odberu je nutné dohodnúť so zhotoviteľom najmenej 5 (slovom: päť) pracovných dní vopred telefonicky alebo e-mailom.

  16. Platba objednávateľa v hotovosti pri osobnom odbere tovaru na adrese sídla spoločnosti Wood Service Group, s. r. o.: Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou, Slovenská republika alebo platba objednávateľa v hotovosti kuriérovi je v súlade so slovenským zákonom č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v platnom znení obmedzená do hodnoty objednávky v celkovej sume =5.000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR) vrátane; platby v prospech zhotoviteľa nad uvedenú sumu sa objednávateľ zaväzuje realizovať výlučne bezhotovostne.

 6. Kúpna cena

  1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu sinformáciou oponuke novej kúpnej ceny vinej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

  2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, alebo zostatok kúpnej ceny, vrátane nákladov na doručenie tovaru vhotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou vmieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru. Kupujúci môže využiť aj možnosť spotrebiteľského splátkového úveru – viac informácií získate tu.

  3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

  4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar vlehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

  5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

  6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

  7. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho úhradu zálohy vopred. Ak si predávajúci vyžiada úhradu zálohy, potom je akceptácia objednávky podmienená navyše aj jej úhradou na účet uvedený v objednávke. Uhradenie zálohy kupujúcim sa vyžaduje spravidla v rozsahu cca 50% z kúpnej ceny objednaného tovaru, v závislosti od typu objednaného tovaru.

 7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

  1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú vust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ao zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch vznení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

  2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať stovarom akupujúci tovar neprevezme.

 8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

  1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

  2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

  3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažnéťažkosti.

  4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

  5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

  6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú zust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod . až . týchto obchodných a reklamačných podmienok) aprávach, ktoré mu vyplývajú zust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod . až . týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho akupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

  7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť upredávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie ourčených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu hotline@woodservice.sk.

  8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok.Kupujúci bol riadne oboznámený sreklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach aspôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ao vykonávaní záručných opráv vsúlade sust. § 18 ods. 1Zákona v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho akupujúci mal možnosť si ich v čase pred odoslaním objednávky prečítať.

  9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  10. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby upredávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného upredávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

  11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu vprevádzkarni predávajúceho vsúlade sust. § 18 ods. 2Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho adoručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov . až . týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie ouplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh arozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich zust. § 622 a633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený vzáručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

  12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

   1. doručenie Oznámenia ouplatnení reklamácie predávajúcemu,

   2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,

   3. doručenie prístupových kódov, hesiel apod. k reklamovanémutovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

  13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov písm. a týchto reklamačných aobchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky vprimeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia ouplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia ouplatnení reklamácie predávajúcemu.

  14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú zbodu . až . týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) aprávach, ktoré mu vyplývajú zbodu . až . týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

  15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv vzmysle ust. § 622 aust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje azároveň je povinný bezodkladne informáciu osvojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv vzmysle ust. § 622 aust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

  16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovaťúhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu ako spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

  18. Záruka sa nevzťahuje na vady na ktoré bol kupujúci vdobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo oktorých sprihliadnutím kokolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

  19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar srovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

   1. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

   2. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

   3. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými amechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

   4. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

   5. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním vrozpore spodmienkami uvedenými vdokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

   6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

   7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

   8. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou čiatmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

   9. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

  Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom týchto reklamačných aobchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

  1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu aukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

   1. odovzdaním opraveného tovaru,

   2. výmenou tovaru,

   3. vrátením kúpnej ceny tovaru,

   4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

   5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

   6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

  2. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamáciekupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

     O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom azároveň mu bude spolu stovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad ovybavení reklamácie.

  3. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v darčekových košoch akrmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

  4. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

  5. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy atohto reklamačného dokladu. Vprípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

  6. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená vzávislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu . týchto reklamačných aobchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

   1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

   2. predávajúci vadný tovar vymení.

  7. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu akupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu . týchto reklamačných aobchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

  8. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo ojednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo oväčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví vzávislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu . týchto reklamačných aobchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

   1. výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

   2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

  9. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení ouplatnení reklamácie av potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu . týchto reklamačných aobchodných podmienok.

  10. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

  11. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

  12. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu . týchto reklamačných aobchodných podmienok skonzumované abez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

  13. Ustanovenia čl. týchto reklamačných aobchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú vust. § 2 písm. a) Zákona.

 9. Osobné údaje a ich ochrana

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia adoručenia objednávky vprípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu vobjednávke svoje meno apriezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu ae-mailovú adresu.

  2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia adoručenia objednávky vprípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu vobjednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu ae-mailovú adresu.

  3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať azmeniť poskytnuté osobnéúdaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "https://www.postele-spalne.sk/nastavenia".

  4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ) 2016/679 z27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov aovoľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie oochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobnéúdaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim vrámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim aspracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie zkúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

  5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobnéúdaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu azasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie onových produktoch, zľavách aakciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

  6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať anakladať vsúlade splatnými právnymi predpismi SR.

  7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) apísm. b) Nariadenia, bude osobnéúdaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných areklamačných podmienkach.

  8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené vtýchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobnéúdaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe azároveň zabezpečí, že sa tieto osobnéúdaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedáúčelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na inýúčel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

  9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným anezameniteľným spôsobom oznámil:

   1. svoje identifikačnéúdaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,

   2. kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,

   3. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim akupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,

   4. že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy ariadneho vybavenia adoručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,

   5. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,

   6. identifikačnéúdaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačnéúdaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,

   7. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

  10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobnéúdaje v súlade s dobrými mravmi abude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

  11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

   1. totožnosť akontaktnéúdaje predávajúceho avpríslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,

   2. kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,

   3. účely spracúvania, na ktoré sú osobnéúdaje určené, ako aj právny základ spracúvania,

   4. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,

   5. okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,

   6. v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobnéúdaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

   7. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

   8. informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup kjeho osobným údajom apráva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosťúdajov,

   9. právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

   10. informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobnéúdaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

   11. existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

  Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú aknej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie oktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

  1. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu , žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

  2. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania vrozsahu, vakom súvisí stakýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu aosobnéúdaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

  3. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosťÚradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

  4. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené vbode v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne ajednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo vsúlade sNariadením inými prostriedkami, na ktorých sa skupujúcim dohodne.

  5. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, vkaždom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

  6. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

  Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

  TOPTRANS EU, a.s., so sídlom Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36703923, zapísaná vObchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, Vložka č.10363/N

 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zkúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého vkúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená vobjednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho azároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Vprípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy zdôvodov uvedených vtomto bode týchto reklamačných aobchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý vkúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

  2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu vsúlade sust. § 7 anasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy oposkytnutí služby alebo zmluvy oposkytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

  3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

  4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť vdeň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba svýnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

   1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

   2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

   3. na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

  5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných areklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

  7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných areklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných areklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo adátum objednávky, presnúšpecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmäčíslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

  8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovaťžiadne náklady alebo iné platby vsúvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov aplatieb uvedených vust. § 9 ods. 3,ust. § 10 ods. 3 a5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

  9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však vlehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných areklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

  10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnostivoriginálnom obale a nepoužívaný.

  11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia oodstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné ainých nákladov apoplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných areklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

  12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

  13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť opráve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

  14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa skupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu vtejto súvislosti boli účtovanéďalšie poplatky.

  15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

   1. hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka vskutočnej výške

   2. náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

   3. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných aobchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

  16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

   1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

   2. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov aktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

   3. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných vochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

   4. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

   5. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po plnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

  17. Ustanovenia čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú vust. § 2 písm. a) Zákona.

 11. Záverečné ustanovenia

  1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

  2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

  3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode ao zmene adoplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení zákona č. 284/2002 Z.z. vznení neskorších predpisov aZákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

  4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Wood Service Group, s. r. o. je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava 27, SR, odbor výkonu dozoru, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

  5. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránkehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  6. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajúúčinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

  7. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu avcelom rozsahu snimi súhlasí.

Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu Wood Service Group, s. r. o., Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou, hotline@woodservice.sk:

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*): ..............

Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva vlistinnej podobe) ..........................

Dátum ..................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Príloha č. 2

Poučenie ouplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnejzmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnejzmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnejzmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu Wood Service Group, s. r. o., Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou, hotline@woodservice.sk.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnejzmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 obchodných areklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnejzmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnejzmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.postele-spalne.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnejzmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči

Lehota na odstúpenie od kúpnejzmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnejzmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnejzmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnejzmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnejzmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kVám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnejzmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, ato bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Upozorňujeme Vás, že vprípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania sním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V Bzinciach pod Javorinou, dňa 23.08.2018
Wood Service Group, s. r. o.
Ing. Peter Kuric – konateľ spoločnosti

6 rokov záruka na tovar
Slovenský výrobca
Záruka vrátenia peňazí
Ocenenie Bonitný podnik
Dobrý anjel