Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE PREDAJ TOVARU


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré spoločnosť Wood Service Group, s.r.o. so sídlom: Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel Sro, vložka číslo: 22011/R , IČO: 44941153, DIČ: 2022877681, IČ-DPH: SK22022877681 (ďalej len „Predávajúci“) uzatvorí za účelom predaja výrobkov v kamenných predajniach a v e-shope na webovej stránke www.postele-spalne.sk / www.woodservice.sk a v tlačených katalógoch predávajúceho (ďalej len tovar“).
1.2 Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.


2. OBJEDNÁVKA TOVARU
2.1 Záujemca si môže tovar objednať akýmkoľvek obvyklým spôsobom – osobne, v internetovom obchode alebo e-mailom, v predajniach Wood Service Group, s.r.o., alebo priamo v centrále spoločnosti.
2.2. Zákazníkovi je zrealizovaný návrh cenovej ponuky. Ak s návrhom súhlasí, súhlas potvrdí podpisom objednávky, ktorá zároveň slúži ako kúpna zmluva.
2.3 Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“). Na jej akceptáciu sa vyžaduje uhradenie zálohy kupujúcim v rozsahu cca 50 % z kúpnej ceny objednaného tovaru. Úhrada prevodom musí byť pripísaná maximálne do 3 dní odo dňa vystavenia objednávky, inak nemôže byť garantovať dohodnutý termín dodania. Zostávajúcu časť zákazník uhradí po dodaní zákazky v hotovosti na základe daňového dokladu - faktúry, ktorá zároveň slúži aj ako záručný list.
2.4 Akékoľvek zmeny v objednávke je možné vykonať do 3 dní od podpisu objednávky. Zmeny musia byť odsúhlasené a potvrdené osobne na predajni Wood Service Group, s.r.o. podpisom zmenenej objednávky alebo potvrdzujúcim emailom odoslaným na dohodnutú emailovú adresu (spravidla emailová adresa predajne, na ktorej bola objednávka uzatvorená). V prípade zmeny objednávky si Wood Service Group vyhradzuje právo na zmenu (predĺženie) dátumu dodania v závislosti od typu vykonanej zmeny.


3. KVALITA TOVARU, KONŠTRUKCIA A BALENIE
3.1. Výrobok je vyrobený z kvalitnej drevotriesky s hrúbkou 38mm a 18mm. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu hrúbky materiálu podľa technických parametrov.
3.2 Konštrukčne je nábytok uspôsobený tak, aby mohol znášať bežné teplotné a vlhkostné rozdiely interiérov, nie je však určený pre vlhké prostredie alebo exteriér.
3.3 Pri atypickom vyhotovení tovaru sa pripúšťajú odchýlky v prevedení v závislosti od požiadaviek kupujúceho.
3.4 Komody a nočné stolíky sú štandardne dodávané v zmontovanom stave. Skrine, postele, zásuvky a police sú v demonte. Ich zmontovanie je však veľmi jednoduché. Postele a voľne stojace skrine sú balené v päťvrstvovom papierovom kartóne, ostatné výrobky sú balené v stretch fólii.

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1 Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak v cene tovaru je zahrnuté aj balenie. Preprava do miesta dodania, vynáška a montáž tovaru nie je zahrnutá v cene tovaru. Dodanie a montáž nábytku je spoplatnená služba. Cena dodania a montáže, resp. dodania a manipulácie bude dohodnutá individuálne pri každej objednávke. Jej výška je závislá od obsahu objednávky.
4.2 Po vyrobení objednaného tovaru, najneskôr pri jeho odbere je kupujúci povinný uhradiť zostatok kúpnej ceny. Ak nie je dohodnuté ináč, zostatok je uhrádzaný v hotovosti pri dodaní na základe daňového dokladu.
4.3 Pri omeškaní s plnením peňažného dlhu má predávajúci právo požadovať od kupujúceho popri plnení úroky z omeškania, ktoré predstavujú pri obchodnoprávnych vzťahoch 0,05 % z dĺžnej sumy denne.
4.4 Pri úhrade bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo daňového dokladu alebo číslo objednávky.

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu/ kód banky: 2657393151/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK8502000000002657393151

4.5 Pri odbere tovaru kupujúci obdrží daňový doklad a potvrdenie o zaplatení.
4.6 Bankové poplatky pri úhrade zo zahraničia znáša kupujúci.
4.7 Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú Zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti.

5. DODACIE PODMIENKY
5.1 Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve, resp. objednávke kupujúceho.
5.2 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v zmluve, pričom doprava sa poskytuje s vynesením, ale bez montáže tovaru. Ak miesto plnenia nie je v Zmluve dohodnuté, je kupujúci povinný tovar prevziať v mieste sídla predávajúceho, t.j. Hrušové 906, Bzince pod Javorinou.
5.3 Pokiaľ v Zmluve nie je dátum dodania písomne dohodnutý inak, predávajúci je povinný dodať objednaný tovar do 5 týždňov od zaplatenia zálohy kupujúcim.

5.4 Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu včas, predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť.
5.6 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká predávajúcemu nárok na náhradu spôsobenej škody a ušlý zisk. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím a zaplatením tovaru.
5.7 Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v dohodnutom termíne, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru v súlade s § 614 ods. 2 OZ vo výške 0,05% z hodnoty neprevzatého tovaru príslušnej objednávky na každý deň uskladnenia. Predávajúci má právo uplatniť si nárok na takto vzniknuté škody zo zálohovej platby klienta, prevedenej pri potvrdení objednávky.
5.8. Kupujúci cez e-shop je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru a to aj bez udania dôvodu.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
a) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU, REKLAMÁCIA TOVARU
6.1 Regresívna záručná doba produktov Predávajúceho je 6 rokov na typizované výrobky spoločnosti a to konkrétne katalógové postele, komody, skrine a nočné stolíky vyrobené Predávajúcim a vstavané skrine vyrobené Predávajúcim, pokiaľ montáž všetkých týchto výrobkov realizuje Predávajúci. Regresívna 6 ročná záruka je v prípade, ak Predávajúcemu sa nepodarí odstrániť reklamovanú závadu v 30 dňovej záručnej lehote. Kupujúci má právo na vrátenie finančných prostriedkov a to nasledovne: 0-1 roka vrátenie celej sumy za reklamovaný produkt , 2- 6 rokov úhrada krátená o 20% za každý rok. V prípade, že montáž si realizuje zákazník svojpomocne, záruka na typizované výrobky je 2 roky. Záruku vo väčšom rozsahu, môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu aj na základe ich dohody, prípadne i jednostranným vyhlásením v záručnom liste a tiež v reklame. Záručná doba, zákonná, dohodnutá alebo poskytnutá vyhlásením v záručnom liste, začne plynúť zásadne od prevzatia výrobku kupujúcim.
Ostatný tovar spadá pod štandardnú záruku s dĺžkou trvania 2 roky.
6.2 O zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv informuje spotrebiteľa REKLAMAČNÝ PORIADOK predávajúceho.


7. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
7.1 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom splnenia svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, zmluvy o preprave, vrátane služby vynášky alebo za účelom realizácie zmluvy o pôžičke medzi kupujúcim a spoločnosťou Quatro alebo Cetelem.
7.2 Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám s výnimkou nevyhnutného minima jeho osobných údajov, ktoré budú poskytnuté tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.
7.3 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, elektronická poštová adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo.
7.4 V prípade, že si kupujúci vyžiada zasielanie informácií o ponuke predávajúceho, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na elektronickú poštovú adresu (e-mail) kupujúceho. O zrušenie tejto služby môže kupujúci požiadať kedykoľvek správou zaslanou elektronickou poštou na adresu servis@woodservice.sk
7.5 Udelením súhlasu kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov, kupujúci udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto článku VOP.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE E-SHOP
www.postele-spalne.sk

8.1 Registrácia do systému www.postele-spalne.sk vyžaduje Váš súhlas s týmito podmienkami spracúvania Vašich osobných údajov.
8.2 Prevádzkovateľ tohto e-shopu spracúva osobné údaje fyzickej osoby – zaregistrovaného ( ďalej len „dotknutá osoba“ ) v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“)
8.3 Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom uzavretia a plnenia zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, pri vybavovaní prípadných reklamácií, zasielaní aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom e-mailu so súhlasom adresáta.
8.4 Zaregistrovaním do e-shopu dotknutá osoba vyhlasuje, že súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom v informačnom systéme www.postele-spalne.sk Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade so Zákonom 122/2013 Z.z.
8.5 Súhlas udeľuje dotknutá osoba na dobu 10 rokov. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia dotknutej osoby o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov na e-mailovú adresu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov, alebo po doručení odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.
8.6 Dotknutá osoba má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na internetovej stránke e-shopu ihneď po prihlásení, alebo požiadať o ich aktualizáciu písomnou formou zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu predávajúceho.
8.7 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať len správne, úplné, a podľa potreby aktualizované osobné údaje dotknutých osôb, zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu, po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu, osobné údaje dotknutých osôb bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi, a zabezpečí, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprístupnému spôsobu spracúvania i a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ako ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
8.8 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať :
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu jej osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo.
c) poskytovaniu jej osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.
Dotknutá osoba môže pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.
8.9 V prípade, ak dotknutá osoba pri registrácii, alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií predávajúceho bude mu ich predávajúci zasielať na e-mailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru dotknutá osoba uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na e-mailovej adrese predávajúceho.
Dotknutá osoba vyslovene súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu stanoveným týmito VOP a zákonom o ochrane osobných údajov.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom.
9.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím Zmluvy.
9.3 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje podmienky v nich.

Obchodné podmienky platné od 1.10.2015

6 rokov záruka na tovar
Slovenský výrobca
Záruka vrátenia peňazí
Ocenenie Bonitný podnik
Dobrý anjel