Záruka vrátenia peňazí

Tieto obchodné podmienky pre vrátenie peňazí upravujú spôsob a podmienky, za ktorých si zákazník (kupujúci) môže uplatniť nárok na vrátenie zakúpeného tovaru a vrátenie kúpnej ceny od spoločnosti Wood Service Group s.r.o., Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou (predávajúci) podľa „Záruka vrátenia peňazí“.

Postup pri uplatnení vrátenia peňazí:

1. Zákazník je oprávnený zaslať žiadosť (vyplnený formulár, ktorý je na stiahnutie) o vrátenie peňazí za zakúpený tovar cez e-shop najneskôr do 14 kalendárnych dní od dodania a to výhradne e-mailom na adresu : servis@woodservice.sk .

Ako prvý deň plynutia tejto doby sa počíta už deň dodania tovaru k zákazníkovi.

2. Zákazník je povinný vyplniť všetky povinné políčka vo formulári.

3. V prípade, že žiadosť spĺňa všetky požadované náležitosti a bola zaslaná do 14 kalendárnych dní od dodania, predávajúci obratom e-mailom potvrdí akceptovanie žiadosti.

4. V prípade, že žiadosť nespĺňa náležitosti podľa bodu 2, alebo nebola zaslaná do 14 kalendárnych dní od dodania tovaru, predávajúci je oprávnený žiadosť zákazníka zamietnuť, pričom o tom informuje e-mailom.

5. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatené finančné čiastky najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí kupujúceho odstúpiť od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim spolu nedohodli na inom spôsobe platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby predtým ako mu je tovar doručený, alebo ako si ho sám vyzdvihne u spotrebiteľa, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

6. Predajca si so zákazníkom dohodne termín vyzdvihnutia nábytku (postele, skrine, komody, nočné stolíky), pričom mu oznámi cenu za demontáž a odvoz podľa aktuálneho cenníka. Právo na vyzdvihnutie u zákazníka si predajca určil z toho dôvodu, aby nedošlo k zbytočnému poškodeniu pri neodbornej demontáži a následnej preprave do centrály spoločnosti. Termín vyzdvihnutia bude stanovený do 14 kalendárnych dní od akceptovania žiadosti.

7. Matrace, rošty a doplnky má právo zákazník vrátiť späť dodávateľovi do 14 kalendárnych dní od odstúpenia zmluvy na adresu: Wood Service Group s.r.o, Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou, pričom dopravu k predávajúcemu zabezpečí na vlastné náklady a nemá právo tieto náklady vymáhať od predajcu.

8. Matrace, rošty a ostatné tovary musia byť dôkladne zabalené - podľa možnosti v pôvodnom obale, aby sa predišlo ich poškodeniu alebo znečisteniu. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu neúplný, je poškodený či viditeľne opotrebovaný, môže predávajúci požadovať od kupujúceho náhradu za zníženie hodnoty tovaru, resp. úhradu nákladov súvisiacich s uvedením tovaru do pôvodného stavu a s jeho opravou.

9. V deň prevzatia nábytku spoločnosť Wood Service Group s.r.o. telefonicky oznámi zákazníkovi približný čas príchodu (minimálne hodinu vopred). V dohodnutý čas je zákazník povinný byť doma a čakať na montážnych technikov. V prípade, že zákazník nebude doma v dohodnutú hodinu, bude mu zarátaná cena za dopravu podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Wood Service Group s.r.o.

Po skontrolovaní nábytku a po podpísaní protokolu "Záruka vrátenia peňazí" zákazník obdrží kópiu tohto dokladu. Peniaze za tovar budú prevedené na účet zákazníka najneskôr do 14 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy.

10. V zmysle platnej legislatívy a obchodných podmienok predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy za vynášku tovaru do bytu ani za montáž objednaného tovaru, ak došlo k úplnému poskytnutiu týchto služieb.

Náklady na demontáž tovaru a jeho dopravu k predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci. V prípade, ak kupujúci pri odstúpení od zmluvy požiada predávajúceho o zabezpečenie demontáže a spätnej dopravy tovaru, budú mu účtované náklady podľa aktuálneho cenníka Wood Service Group, s.r.o.

12. Zmeny v už uzavretej zmluve na diaľku je možné urobiť len pri osobnej návšteve niektorej z našich predajní. Podpísaním novej zmluvy priamo na predajni stráca kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle Zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

13. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uvedeným nižšie a vzťahujú sa na všetky objednávky uzatvorené po tomto dátume.

Platnosť a účinnosť od 01.10.2014

6 rokov záruka na tovar
Slovenský výrobca
Záruka vrátenia peňazí
Ocenenie Bonitný podnik
Dobrý anjel

© 2022 Wood Service Group, s. r. o.

eshop na mieru vytvorilo vibration.sk