Reklamácie

Reklamačný formulár môžete vyplniť TU .

 1. Spoločnosť Wood Service Group s.r.o. so sídlom Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou, IČO: 44 941 153, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 22011/R vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len“ZoOS“). Účelom Reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 2. Termín „predávajúci“ používaný v tomto Reklamačnom poriadku označuje spoločnosť Wood Service Group s.r.o. Predávajúci je dodávateľom v zmysle definície §2 písm. e/ ZoOS.
 3. Termín „kupujúci“ označuje spotrebiteľa, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo zaobstaráva služby na základe kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo, bez ohľadu na ich formu, pre osobnú potrebu alebo pre potrebu svojej domácnosti, a ktorý kúpil alebo objednal u predávajúceho alebo prostredníctvom e-shopu predávajúceho určitý výrobok v zmysle definície §2 písm. f/ ZoOS (ďalej len „výrobok“) alebo službu v zmysle definície §2 písm. i/ ZoOS (ďalej len „služba“) Pojem „tovar“ na účely tohto Reklamačného protokolu označuje výrobok a/alebo službu.
 4. V zmysle ust. §18 ods. 1 Zákona predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; za účelom splnenia dikcie citovaného zákonného ustanovenia je tento Reklamačný poriadok:
  a, zverejnený na internetovej stránke predávajúceho: www.woodservice.sk a www.postele-spalne.sk
  b, viditeľne umiestnený v sídle predávajúceho, kde sa kupujúcemu predávajú alebo poskytujú tovary ,
  c, viditeľne umiestnený v prevádzke predávajúceho, v ktorej sa kupujúcemu predávajú alebo poskytujú tovary
  d, je v tlačenej forme dostupný kupujúcemu na predajnom pulte alebo pri pokladni v sídle predávajúceho alebo v prevádzke predávajúceho, v ktorej sa kupujúcemupredávajú alebo poskytujú tovary.
 5. Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi predávajúcim a kupujúcimpristupuje kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku. Odkaz na tento Reklamačný poriadok je uvedený na doklade, ktorý potvrdzuje zaplatenie kúpnej ceny alebo ceny za vykonanie diela prípadne na doklade, ktorým sa potvrdzuje záručná doba tovaru alebo služby (záručný list).
 6. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho ako spotrebiteľa (§2 písm.a/ ZoOS) tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami ZoOS a Občianskeho zákonníka. Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.
 7. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovarov a poskytovanie služieb zo strany predávajúceho pre kupujúcich, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.
 8. Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba.
 9. Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.
 10. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa na vybavovanie reklamácií použijú v rozsahu neodporujúcom osobitným predpisom uvedeným v poznámke č. 22b ZoSS..
 11. Zodpovednosť za vady:
  • a, Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený si tovar pred prevzatím prezrieť. Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bez zbytočného odkladu neoznámil zástupcovi predávajúcemu, nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si môže kupujúci uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. 
  • b, Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
  • c, Ak nejde o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu spĺňa faktúra, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.
  • d, Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje najmä na:
- vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného;
- vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;
- vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;
- vady a poškodenia tovaru spôsobené v dôsledku živelnej udalosti;
- vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru;
- vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru;
- tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba;
- vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom;
- vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;

- vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru. Záruka na rošty sú 2 roky. Záruka na matrac záleží od typu matraca

12. Matrace, ktoré sú na objednávku cez kamennú predajňu (typizované a atypové matrace) už nie je možné vrátiť , pokiaľ už boli rozbalené a začali sa používať. Matrace sa neprijímajú späť z hygienických dôvodov

13. Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia):

 • Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú priamo u predávajúceho alebo v prevádzke, v ktorej bol tovar kúpený. V zmysle ZoOS však môže kupujúci uplatniť reklamáciu aj v ktorejkoľvek inej prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. V prevádzkarni a u určenej osoby, musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.
 • Pri reklamácii je potrebné doložiť faktúru, slúžiacu ako záručný list alebo doklad o zaplatení kúpnej ceny tovaru, resp. preukázať iným dokladom, že tovar kupujúci zakúpil u predávajúceho a že je ešte v záručnej dobe. 
 • V zmysle ZoOS je predávajúci povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Za účelom splnenia tejto zákonnej povinnosti osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád (t.j. uplatňuje reklamáciu), vyplní spolu s povereným zamestnancom predávajúceho alebo určenej osoby, ktorý vybavuje reklamácie reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec v balení aj s prípadným príslušenstvom a dokumentáciou predávajúcemu na vlastné náklady. To sa týka hlavne preležaných jadier matracov, pri ktorých sa musí vykonať odborné posúdenie. Reklamačná doba začína plynúť dňom odovzdania reklamovaného produktu predávajúcemu.
 •  V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie je predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

14.    Spôsob vybavenia reklamácie:

  • Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. §2 písm. m/ ZoOS rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
  • Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§622 a 623 Občianskeho zákonníka); na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená.
  • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
  • Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
  • Tie isté práva ako sú uvedené v bode prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať.
  • Tie isté práva ako sú uvedené v bode prislúchajú kupujúcemu v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
  • Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  • Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov.
  • Regresívna 6 ročná záruka je v prípade, ak Predávajúcemu sa nepodarí odstrániť reklamovanú závadu v 30 dňovej záručnej lehote. Kupujúci má právo na vrátenie finančných prostriedkov a to nasledovne: 0-1 roka vrátenie celej sumy za reklamovaný produkt , 2- 6 rokov úhrada krátená o 20% za každý rok.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.10.2011 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar.
Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.
Wood Service Group s.r.o.


POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA
NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY cez internetový obchod www.postele-spalne.sk


1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami
určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí
odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným
poštou alebo e-mailom) na adresu: Wood Service Group, s. r. o., so sídlom
Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou, Slovenská republika, IČO: 44 941 153,
DIČ: 2022877681, IČ DPH: SK2022877681, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 22011/R, zastúpená konateľom
Ing. Petrom Kuricom, e-mail: hotline@woodservice.sk, telefón: +421 32 779 3828.
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, je
umiestnený na internetovej stránke www.postele-spalne.sk. Ak máte záujem, môžete
vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné
jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej
internetovej stránky www.postele-spalne.sk Ak využijete túto možnosť, prijatie
odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení
práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie
od zmluvy.
Ako objednávateľ nemôžete odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj
tovaru zhotoveného podľa Vašich osobitných požiadaviek ako objednávateľa,
tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného
spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo
skaze a predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť
z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný
obal bol po dodaní porušený.


2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Ak je Vaše odstúpenie od zmluvy právne prípustné, po odstúpení od zmluvy Vám
vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cenu
tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné
náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob
doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení
od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili
pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby,
a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám
bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po
predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane
skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste do sídla spoločnosti Wood Service
Group, s. r. o., na adrese: Hrušové 906, 916 11 Bzince pod Javorinou, Slovenská
republika, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.
Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej
lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto
nákladov je =59,- EUR (slovom: päťdesiatdeväť EUR). Zodpovedáte iba
za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným
spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

6 rokov záruka na tovar
Slovenský výrobca
Záruka vrátenia peňazí
Doprava zdarma
Dobrý anjel

Nenašli ste nábytok, ktorý ste hľadali? Sme výrobca nábytku, radi Vám vyrobíme to čo potrebujete.

Nechajte nám svoje telefónne číslo.

Zavoláme Vám späť čo najskôr.

© 2024 Wood Service Group, s. r. o.

eshop na mieru vytvorilo vibration.sk